jeudi 27 juillet 2017

Tracé de l’eau : Etude hydrologique
Watertraject: Hydrologische studie

[Nederlandse versie hieronder]

L’étude hydrologique réalisée par l’association momentanée Taktyk / Infra Services dans le cadre du projet « Tracé de l’eau » du CQDAbbaye est désormais terminée et consultable sur ce blog.

Cette étude a permis d’établir un diagnostic du quartier autour de la question de l’eau mais aussi d’apporter une série de recommandations en vue des futurs aménagements d’espaces publics

Les aménagements prévus dans le cadre du Tracé de l’eau se basent bien sûr sur les résultats de cette étude. Pour rappel, ce projet conçu par l’association momentanée Taktyk / Infra Services vise le réaménagement des abords de la gare de Forest-Est, des aménagements ponctuels dans la rue Vanpé et la rue du Dries ainsi que le réaménagement du square de l’Eau.

Ils seront présentés lors du prochain forum ouvert à tous prévu à l’automne avant d’être soumis à l’enquête public puis d’être mis en œuvre en 2019.

Consultez l’étude hydrologique
_____________________

De hydrologische studie die de tijdelijke vereniging Taktyk/INFRA Services in het kader van het project ‘Watertraject’ heeft opgesteld, werd afgerond en is voortaan beschikbaar op deze blog.

Deze studie heeft het mogelijk gemaakt een wijkdiagnose rond het watervraagstuk op te stellen, maar ook om een reeks aanbevelingen te formuleren met het oog op de toekomstige inrichting van openbare ruimten.

De inrichtingswerken die in het kader van het Watertraject voorzien worden, zijn uiteraard gebaseerd op de resultaten van deze studie. Ter herinnering: dit project, dat uitgedacht werd door de tijdelijke vereniging Taktyk/INFRA Services, beoogt de herinrichting van de omgeving van het station Vorst-Oost, gerichte inrichtingswerken in de Vanpéstraat en de Driesstraat en de herinrichting van de Watersquare.

Dit alles zal worden voorgesteld tijdens het volgende forum, dat in de herfst zal doorgaan, alvorens te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek en daarna, in 2019, te worden uitgevoerd.

Raadpleeg de hydrologische studie

Fresque artistique Vanpé terminée
Artistiek fresco Vanpé voltooid

[Nederlandse versie hieronder]

La fresque artistique sur le pignon de la maison située rue Jean Baptiste Vanpé 74 (face à l’entrée de la gare Forest-Est) est terminée.

Elle a été réalisée par Samuel Idmtal, Orlando Kintero et Julia Eva Perez dans le cadre de MIXITY Wall, un projet de huit fresques dans huit communes bruxelloises autour du thème de la diversité mettant la créativité d’artistes belges et internationaux au service de la Région pour égayer les murs de plusieurs quartiers phares !

N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil, cela vaut le détour !

_________________________

Het artistieke fresco op de topgevel van Vanpéstraat nr. 74 (recht tegenover de ingang van het station Vorst-Oost) is voltooid.

Het werd tot stand gebracht door Samuel Idmtal, Orlando Kintero en Julia Eva Perez in het kader van MIXITY Wall, een project van acht fresco’s in acht Brusselse gemeenten rond het thema diversiteit, waarbij de creativiteit van Belgische en internationale kunstenaars ten beschikking wordt gesteld van het Gewest om de muren van verschillende wijken wat op te vrolijken.

Aarzel niet om eens een kijkje te gaan nemen; het is de omweg waard!


jeudi 6 juillet 2017

Mardi 15.08.2017 : Les Apéros Germinatoires
Dinsdag 15.08.2017 : De Kiemende Aperitieven

[Nederlandse versie hieronder]

Lauréat de l’appel à projets « Initiatives d’habitants 2017 » du Contrat de Quartier Durable Abbaye, le collectif ‘Les Germineuses’ vous propose leurs « Apéros Germinatoires » dans les Jardins de l’Abbaye le mardi 15 août de 14h à 22h.

LES GERMINEUSES – 4 copines et habitantes du quartier, une page Facebook, un compte Instagram, un tas de conseils et d’astuces sur le zéro-déchet, le bio, le local, le durable, ...

LES APÉROS GERMINATOIRES – l’aboutissement du projet des Germineuses, une journée, le 15 août 2017, dans le magnifique cadre de l’Abbaye de Forest. Diverses activités et ateliers 100% récup, écologiques, nature. Des stands de boissons et de nourriture rien que de chez nous, le tout dans une ambiance musicale très variée.

Programme complet disponible prochainement ! Plus d’infos
Téléchargez leur flyer
_______________________

Geselecteerd in het kader van de projectenoproep ‘Bewonersinitiatieven 2017’, biedt het collectief “de Kiemers” u hun “Kiemende Aperitieven” aan in de Tuinen van de Abdij van Vorst op dinsdag 15 augustus van 14 tot 22u.

DE KIEMERS - 4 vriendinnen en bewoners van de wijk, één Facebook pagina, een instragram account, tal van tips & tricks rond zero afval, bio, lokaal en duurzaam ondernemen.

DE KIEMENDE APERITIEVEN - het sluitstuk van het project van de Kiemers, één dag, 15 augustus 2017, in het prachtige kader van de Abdij van Vorst. Diverse activiteiten en ateliers rond 100% recuperatie, ecologie en natuur. Met drank- en eettenten met uitsluitend producten van eigen bodem en dit in een gezellige en gevarieerde muzikale sfeer.

Volledig programma binnenkort ! Meer info
Download hun flyer

Appel aux dons : Soutenons les Kastars !
Inzamelactie: Steun de Kastars!

[Nederlandse versie hieronder]

Les Kastars qui vous proposent leurs ateliers de bricolage tous les dimanches ont eu la mauvaise surprise d’une visite mal intentionnée le weekend dernier à l’Atelier de l’Abbaye de Forest.

Résultat : beaucoup de machines et d’outils volés mais aussi leur vélo-bar ! :-/
Ils s’impliquent énormément pour le quartier et nous souhaitons qu’ils puissent continuer à vous offrir leur aide et conseil.

Nous lançons donc un appel aux dons. Si par hasard, vous avez une visseuse, une ponceuse, une foreuse, des petits outillages, etc… qui traînent dans votre cave et dont vous n’auriez plus aucune utilité, n’hésitez pas à les contacter et les soutenir !

Nous vous remercions d’avance pour votre aide et votre soutien.

N’hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez été témoin de quelque chose. Le vélo-bar n’est pas l’engin le plus discret.

L’équipe du CQDAbbaye
________________________

Afgelopen weekend werden de Kastars, die u elke zondag hun knutselworkshop aanbieden, onaangenaam verrast door bezoek met slechte bedoelingen aan de Abdij van Vorst.

Resultaat: veel machines en gereedschap gestolen, maar ook hun barfiets!:-/
De Kastars zetten zich enorm in voor de wijk en we hopen dat ze u hun hulp en raad kunnen blijven geven.

Daarom lanceren we een inzamelactie. Slingert er in uw kelder toevallig nog een elektrische schroevendraaier, een schuurmachine, een boormachine, wat klein gereedschap ... en heeft u die toch niet meer nodig? Aarzel niet om de Kastars te contacteren om hen te steunen!
Wij danken u bij voorbaat voor uw hulp en steun.

Aarzel ook niet om ons te contacteren als u ergens getuige van bent geweest. Een barfiets is niet meteen het minst opvallende voertuig... Het gebeurde in de nacht van zondag 2 op maandag 3 juli.

Het team van het DWCAbdij

Arche musicale : Ensemble rythmique et festif
Muzikale ark : Ritmofestief ensemble

[Nederlandse versie hieronder]

Lauréat de l’appel à projets « Initiatives d’habitants 2017 » du Contrat de Quartier Durable Abbaye, l’asbl Maraca vous proposera son « Arche musicale », un ensemble Rythmico-festif.

Ces habitants du quartier monteront un groupe interculturel et intergénérationnel en proposant diverses activités gratuites : atelier de percussion, fabrication d’instruments, confection de costumes… le tout en vue de représentations lors d’événements du quartier.

Intéressé(e) ?
Rendez-vous tous les samedis de 14h30 à 16h00 du 19 août au 16 décembre 2017 (excepté 16/9, 4/11 et 2/12) à l’espace Geleytsbeek de l’Abbaye de Forest.

___________________

Geselecteerd in het kader van de projectenoproep ‘Bewonersinitiatieven 2017’, biedt de vzw Maraca u zijn ‘Muzikale ark’ aan, een ritmofestief ensemble.

Die bewoners uit de wijk zullen een interculturele en intergenerationele groep oprichten en diverse gratis activiteiten zullen aanbieden: percussieworkshop, instrumenten vervaardigen, kostuums maken, ... en dit alles met het oog op optredens tijdens wijkevenementen.

Interesse ?
Afspraak elke zaterdag van 14u30 tot 16u00 van 19 augustus tot en met 16 december 2017 (behalve op 16/9, 4/11 en 2/12) in de Geleytsbeekruimte van de Abdij van Vorst.Jeudi 24.08.2017 : « Les Logements dans tous ses états »!
Donderdag 24.08.2017: ‘Les Logements dans tous ses états’!

[Nederlandse versie hieronder]

L’asbl « Une Maison en Plus » vous propose un événement autour de la thématique du logement à Bruxelles le jeudi 24 août de 12 à 18h dans les Jardins de l’Abbaye de Forest.

Au programme :
  • Projection du film « Le parti du rêve du Logement » du collectif ALARM
  • Débat
  • Goûter festif et musical
Venez nombreux et n’hésitez pas à relayer l’info autour de vous !
Plus d'infos suivront
__________________________

Op donderdag 24 augustus van 12 tot 18u nodigt vzw ‘Une Maison en Plus’ u uit op een evenement rond het thema huisvesting in Brussel in de tuinen van de Abdij van Vorst.

Op het programma:
  • Filmvoorstelling « Le parti du rêve du Logement » van het collectief ALARM
  • Debat
  • Feestelijk en muzikaal vieruurtje
Kom allemaal en aarzel niet om deze info door te geven aan anderen!
Meer info volgt 

Le projet de crèche sur le site Neerstalle/Teinturerie avance!
Het project voor een kinderdagverblijf op de Neerstalle-/Ververijsite maakt vorderingen!

[Nederlandse versie hieronder]

Après l'acquisition du terrain par la Commune en mai 2016 et une procédure de marché public de près d'un an, nous sommes heureux de vous annoncer que le bureau d'architectes K2A a été désigné par le Collège des bourgmestre et échevins pour réaliser la future crèche de 56 places.

Le service plantation de la Commune a déblayé le terrain pour permettre au géomètre de faire un relevé du terrain.

Afin d'éviter que ce terrain ne devienne un lieu de dépôts clandestins nous travaillons sur un marché public pour la réalisation, dans le courant de l'automne, d'une clôture artistique.
________________________

Nadat de Gemeente in 2016 een terrein had aangekocht en na afloop van een overheidsopdrachtprocedure van bijna een jaar hebben we het genoegen u te mogen aankondigen dat het architectenbureau K2A door het College van Burgemeester en Schepenen werd aangesteld om het nieuwe kinderdagverblijf, met 56 plaatsen, tot stand te brengen.

De Plantsoendienst van de Gemeente heeft het terrein opgeruimd, zodat de landmeter het terrein kan opmeten.

Om te vermijden dat het terrein sluikstorters zou aantrekken, werken wij aan een overheidsopdracht voor de aanbreng, in de loop van de herfst, van een artistieke omheining.

Aménagement temporaire place Saint-Denis
Tijdelijke inrichting van het Sint-Denijsplein

[Nederlandse versie hieronder]

Il y a trois semaines nous vous annoncions l'aménagement temporaire de la place Saint-Denis, depuis le 26 juin c'est chose faite !

N'hésitez pas à nous faire part de vos retours (positifs ou négatifs mais toujours constructifs) autour de cet aménagement temporaire et de l'impact qu'il a sur la mobilité dans le coeur de Forest.

 Plus d'infos dans le précédent article
_____________________________

Drie weken geleden hebben wij de tijdelijke inrichting van het Sint-Denijsplein bekendgemaakt. Sinds 26 juni is deze een feit!

Aarzel niet om ons feedback te geven (positieve of negatieve, als hij maar constructief is) over deze tijdelijke inrichting en de invloed die deze heeft op het verkeer in het hart van Vorst.

Meer info in het vorige artikel

mercredi 5 juillet 2017

Douzième numéro du journal de quartier : un projet par et pour les habitants !
Twaalfde editie van de wijkkrant: een project door en voor de inwoners!

[Nederlandse versie hieronder] 

Découvrez le Journal de quartier « Vivre autour de l’Abbaye » #12 réalisé par 3 habitants du quartier. Il reprend notamment les activités prévues dans le quartier pour la période juillet-août 2017 mais aussi une multitude de jeux pour occuper vos après-midis d'été. 

Des versions papier sont disponibles dans les commerces du quartier.
Téléchargez ici la version électronique.

Si vous avez des idées pour le numéro 13 (septembre-octobre 2017) ou que vous souhaitez publier un article en lien avec le quartier : jocelyneburnottebxl@gmail.com

Bonne lecture!
___________________________

Ontdek de twaalfde editie van de Wijkkrant ‘Leven rondom de Abdij’, opgesteld door 3 bewoners van de wijk, met een overzicht van de geplande activiteiten in de wijk voor juli-augustus 2017 maar ook veel spelletjes om uw zomernamiddagen mee te vullen. 

Papieren versies zijn verkrijgbaar in de handelszaken in de wijk.
Download hier de elektronische versie.

Indien u ideeën heeft voor het dertiende nummer (september-oktober 2017) of een artikel in verband met de wijk wilt publiceren: jocelyneburnottebxl@gmail.com

Veel leesplezier!

Projet ‘Part’âges’-Project

[Nederlandse versie hieronder]

Part’Âges est un projet d’habitat intergénérationnel porté par l’asbl Une Maison en Plus, sur le territoire de Forest.

Celui-ci propose aux seniors, disposants d’une chambre libre dans leur habitat, de la louer à un étudiant, à un loyer modéré. De plus, la remise en état de l’habitat, supervisée par un membre de l’asbl, peut être envisagée pour l’accueil de l’étudiant.

L’amélioration du cadre bâti et du cadre de vie en général, des habitants et des étudiants, est ainsi lancée dans ce projet. Le mieux-vivre ensemble est mis en avant, le senior et le jeune retrouvent une dynamique de vie collective.

Ce projet est donc basé sur l’entraide et l’amélioration de l’occupation du patrimoine bâti forestois.

Plus d’info : dli@unemaisonenplus.be
___________________________

Part’Âges is een intergenerationeel woonproject op het grondgebied van Vorst, uitgevoerd door vzw Une Maison en Plus.

Hierbij wordt aan senioren met een vrije kamer in hun woning voorgesteld deze tegen een lage huurprijs aan een student te verhuren. Voor het ontvangen van de student kan de woning bovendien onder toezicht van een lid van onze vzw in goede staat worden hersteld.

Zo maakt dit project een begin met de verbetering van de bebouwing en de leefomgeving in het algemeen van de bewoners en studenten. Er wordt een beter samenleven geboden. Senior en jongere herontdekken een collectieve levensdynamiek.

Dit project is dus gebaseerd op wederzijdse hulp en de verbetering van het gebruik van het bebouwde erfgoed van Vorst.