Antenne

Wijkantenne de quartier
    

CES LIEUX SONT DESORMAIS OCCUPES PAR L'EQUIPE ABY!
DIE RUIMTEN ZIJN NU DOOR HET TEAM ABY GEHOUDEN

[Nederlandse versie hieronder]

Le Contrat de Quartier Durable Abbaye (CQDAbbaye) bénéficie d'antennes locales ouvertes à tous.

Il s’agit de trois espaces :
 • L'antenne du Contrat de Quartier Durable Abbaye, place Saint-Denis 7 (ancien "Speedy Wash")
 • Deux locaux à l'intérieur de l'Abbaye (accessibles par les jardins)
  • L'Espace Geleytsbeek (dans le prolongement des galeries d'exposition du BRASS)
  • L'Atelier (ancienne concession HoReCa)

Ces lieux accueillent :
 • Les permanences d’information mensuelles de l’équipe du CQDAb
 • Les assemblées générales ouvertes à tous les habitants et usagers
 • Les activités de certains partenaires et porteurs de projet socio-économique
 • Des actions et événements ponctuels
 • Des valves avec toutes les informations sur les états d’avancements des projets mais aussi bon nombre d’initiatives lancées dans le quartier par les acteurs locaux
________________________________

Het Duurzaam Wijkcontract Abdij (DWCAbdij) beschikt over plaatselijke antennes die voor iedereen openstaan.

Het gaat om drie ruimten:
 • De Antenne van het Duurzaam Wijkcontract Abdij, 7 Sint-Denijsplein (vroegere ‘Speedy Wash’)
 • Twee ruimten binnen in de Abdij (toegankelijk via de tuinen)
  • De Geleytsbeekruimte (in de verlenging van de tentoonstellingszalen van de BRASS)
  • Het Atelier (vroegere HoReCa-concessie)

Deze plekken onthalen :
 • De maandelijkse informatiepermanenties van het team van het DWCAb
 • De algemene vergaderingen die openstaan voor alle bewoners en gebruikers
 • De activiteiten van bepaalde partners en dragers van sociaal-economische projecten
 • Regelmatige acties en evenementen
 • Prikborden met alle informatie over de vordering van de projecten maar ook over tal van activiteiten die in de wijk door plaatselijke actoren worden gelanceerd.