jeudi 15 février 2018

Venez découvrir les résultats du stage de conception de jeux vidéo!
Ontdek de resultaten van de stage videospelletjes ontwerpen!

[Nederlandse versie hieronder]

Un stage a été proposé aux jeunes du quartier pour créer leur propre jeu vidéo au mois de janvier. Ce fut un succès.

La bibliothèque vous propose de venir découvrir les résultats de leur stage. Rendez-vous le mercredi 21 février de 15h à 16h30 dans les locaux de la Biblif (rue de Mérode, 331-333 à 1190 Bruxelles)

Au programme :
  • Présentation du projet/stage aux personnes présentes par Action Médias Jeunes
  • Explications du jeu en lui-même par les participants du stage
  • Test du jeu vidéo et concours du meilleur joueur (petite récompense à la clé).
Venez nombreux ! C’est gratuit !
__________________________

De jongeren van de wijk kregen in de maand januari een stage aangeboden tijdens dewelke ze zelf hun eigen videospelletje konden maken. Dit werd een succes!

De bibliotheek stelt voor de resultaten van hun stage te komen ontdekken. Afspraak tussen op woensdag 21 februari van 15u tot 16u30 in de lokalen van Biblif (De Merodestraat 331-333 te 1190 Brussel)

Op het programma:
  • Voorstelling van het ontwerp/de stage door Action Médias Jeunes
  • Uitleg van het spel op zich door de deelnemers aan de stage
  • Test van het spel en wedstrijd voor de beste speler (met kleine beloning na afloop)
Iedereen is van harte welkom! 't Is gratis!

mercredi 14 février 2018

Offre d’emploi
Vacatuur

[Nederlandse versie hieronder]

La cellule Revitalisation des quartiers de la commune de Forest recherche un(e) : Gestionnaire et coordinateur de projets techniques en matière de bâtiments/logements.

Il s’agit d’un contrat à temps plein (36h/semaine) de remplacement (deux congés de maternité se succédant).

Parcourez ici le profil de fonction !

Intéressé(e) ?
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Madame Laurence Lambert, Service Logement : llambert@forest.brussels pour le 20 février 2018 au plus tard.
____________________________

De cel Heropleving van de wijken van de Gemeente Vorst zoekt een: Beheerder en coördinator van technische projecten inzake gebouwen/woningen.

Het is een voltijds vervangingscontract (36u/week) (twee opeenvolgende moederschapsverloven).

Neem hier het functieprofil door!

Interesse?
De kandidaatstellingen (motivatiebrief en cv) moeten worden gericht aan mevrouw Laurence Lambert, Huisvestingsdienst: llambert@vorst.brussels tegen ten laatste 20/02/2018.

lundi 5 février 2018

Appel à projets « Initiatives d’habitants 2018 »: Candidature au plus tard le 5 mars!
Projectoproep « Bewonersinitiatieven 2018 »: Kandidaatstelling ten laatste op 5 maart!

[Nederlandse versie hieronder]

Comme en 2016 et 2017, le Contrat de Quartier Durable Abbaye lance un appel à projets pour soutenir la réalisation d’initiatives menées par et pour les habitants du quartier.

Un peu de musique ? Des animations ? Des plantations ? Des projets artistiques ? Du sport ? De la cuisine ? Une Fête des voisins ?... Voilà à quoi pourrait servir cette Enveloppe de quartier 2018.

Intéressé(e) ?
Téléchargez ici le dépliant explicatif, le dossier de candidature et la convention de cet appel à projet.
Votre candidature est à renvoyer dûment complétée et signée au plus tard le lundi 5 mars 2018 soit par courrier soit par e-mail à l’attention de Julien Ducouret (coordonnées reprises dans les dossiers) !

L’assemblée de sélection ouverte à tous se déroulera le mardi 13 mars à 18h dans l’Espace Geleytsbeek de l’Abbaye de Forest avec la présence de tous les candidats (infos suivront).

Pour rappel, (re)découvrez les 7 lauréats de l’appel à projets 2016, les 4 lauréats de l’appel à projets 2017 sans oublier le journal de quartier soutenu depuis 2015 !
___________________________________

Net als in 2016 en in 2017 lanceert het Duurzaam Wijkcontract Abdij een projectenoproep met als doel de verwezenlijking te ondersteunen van initiatieven die door en voor de bewoners van de wijk worden ontwikkeld.

Een beetje muziek? Animaties? Een beetje groen? Kunstprojecten? Sport? Wat kokkerellen? Een buurtfeest? ... Allemaal zaken waartoe de Wijkenveloppe 2018 zou kunnen worden gebruikt.

Geïnteresseerd?
Download hier de folder, het kandidaatstellingsdossier en de overeenkomst van deze projectoproep.
Uw kandidaatstelling moet ten laatste op maandag 5 maart 2018 volledig ingevuld en ondertekend teruggezonden worden en dit ofwel per post, ofwel per e-mail t.a.v. Julien Ducouret (voor gegevens zie dossiers)!

De selectievergadering, die open staat voor iedereen, zal op dinsdag 13 maart om 18u in de Geleytsbeekruimte van de Abdij van Vorst plaatsvinden in aanwezigheid van alle kandidaten (info volgt).

Ter herinnering: (her)ontdek de 7 laureaten van de projectoproep 2016, de 4 laureaten van 2017 zonder de wijkkrant te vergeten die sinds 2015 gesteund wordt.