vendredi 25 janvier 2019

CQD Abbaye : La fin d’un chapitre mais l’histoire continue !
DWC Abdij: Het einde van een hoofdstuk maar het verhaal loopt door!

[Nederlandse versie hieronder]

A QUELQUES JOURS DE LA CLÔTURE, L’HEURE EST AU BILAN…  
QUOI DE NEUF DANS VOTRE QUARTIER ?

Vous aurez sans doute remarqué la façade flambant neuve de l’école “ Les Marronniers ”, ses splendides fresques mosaïques réalisées avec les élèves et l’aménagement ludique valorisant l’eau de pluie sur le square juste en face !

Cet été, vos enfants ont pu s’en donner à cœur joie sur les jeux en mosaïques qui habillent la place Saint-Denis pendant que vous profitiez de la grande table/banc imaginée avec les habitants !

Des projets artistiques, résultats de riches collaborations entre artistes, associations locales et habitants soutenues par la commune, ont permis d’égayer et animer les espaces publics !

La nature et la biodiversité s’y invitent aussi comme aux pieds des arbres de l’avenue Kersbeek ou le long des façades de la rue du Dries pour le plus grand plaisir des riverains et des promeneurs!

Fêtes et événements ont rythmé votre quotidien avec, en point d’orgue, le festival BOUM BOEM qui a fait battre le cœur de Forest lors d’une trentaine de rendez-vous au programme éclectique cet été !

Information, sensibilisation, participation, apprentissage, formation, accompagnement, soutien… De multiples services communaux et acteurs socio-culturels ont œuvré pendant 4 ans au travers de projets adaptés pour vous !

C’est la fin d’un chapitre mais l’histoire continue de s’écrire ! Dès l’automne 2019, débutent la construction d’une crèche de 56 places mais aussi le réaménagement d’espaces publics agréables, conviviaux et paysagers sur l’axe du “ Tracé de l’eau ”.

Grâce à diverses études, le CQDAbbaye a permis d’associer d’autres pouvoirs publics et d’obtenir d’importants budgets complémentaires pour la réalisation de projets ambitieux qui participeront aussi grandement à l’amélioration de votre cadre de vie.

Ainsi, viendront la construction de nouveaux logements publics et bien sûr le réaménagement des “ Espaces publics du cœur de Forest ” sur l’axe des chaussées de Bruxelles et Neerstalle englobant la place Saint- Denis pour un quartier marchable, identifié, apaisé et accessible !

La culture n’est pas en reste avec le futur Pôle culturel ABŸ qui ouvrira ses portes à l’Abbaye en 2023 pour devenir l’un des principaux moteurs du cœur de Forest et son noyau commerçant !

Et après ? Faisons du Parc des Deux Rives une réalité ! Ce parc linéaire étudié le long des voies de chemin de fer offrirait un cheminement agréable et sécurisé dédié aux cyclo-piétons, agrémenté d’aménagements de convivialité, qui relirait 3 gares, 4 parcs et 5 équipements culturels.

Si le quartier bouge, c’est aussi grâce à vous, merci à vous tous, merci aux habitants et aux associations qui ont œuvré et œuvrent au quotidien à l’amélioration du quartier !

Téléchargez ici :
  • La brochure finale (résultats obtenus, chantiers et perspectives à venir)
__________________________________
 
ENKELE DAGEN VOOR DE AFSLUITING IS HET TIJD OM DE BALANS OP TE MAKEN… WAT IS ER NIEUW IN UW WIJK?

Ongetwijfeld heeft u al de spiksplinternieuwe gevel van school ‘Les Marronniers’, de prachtige mozaïekfresco’s die met de leerlingen tot stand werden gebracht en de ludieke inrichting die het regenwater op het pleintje recht daartegenover opwaardeert opgemerkt!

Deze zomer konden uw kinderen zich uitleven met de mozaïekspeeltuigen op het Sint-Denijsplein, terwijl u genoot van de grote tafel/bank die samen met de bewoners was uitgedacht!

De openbare ruimten werden opgevrolijkt en verlevendigd dankzij artistieke projecten die het resultaat waren van vruchtbare samenwerkingen tussen kunstenaars, lokale verenigingen en bewoners, met steun van de gemeente!

Natuur en biodiversiteit waren ook op de afspraak aan de bomen in de Kersbeeklaan en langs de gevels van de Driesstraat, tot grote vreugde van bewoners en wandelaars!

Uw dagelijkse leven kreeg ritme dankzij feesten en evenementen, met als hoogtepunt het festival BOUM BOEM, dat het hart van Vorst deze zomer deed slaan tijdens een dertigtal afspraken in een eclectisch programma!

Informatie, sensibilisering, participatie, opleiding, vorming, begeleiding, ondersteuning...  Allerlei gemeentelijke diensten en socioculturele spelers hebben 4 jaar lang via aangepaste projecten voor u gewerkt.

Het einde van een hoofdstuk, maar niet van het verhaal! In de herfst van 2019 begint de bouw van een kinderdagverblijf met 56 plaatsen, maar ook de heraanleg van aangename, gezellige en landschappelijke openbare ruimten op de as van het ‘Watertraject’.

Dankzij verschillende studies kon het DWCAbdij andere overheden betrekken en aanzienlijke aanvullende budgetten verkrijgen voor de totstandbrenging van ambitieuze projecten die mee zullen bijdragen tot de verbetering van uw leefomgeving.

Zodoende komen nog de bouw van nieuwe woningen en natuurlijk de heraanleg van de ‘Openbare ruimten’ van het hart van Vorst’ langs de Brusselse- en Neerstalsesteenweg, met inbegrip van het Sint-Denijsplein, voor een bewandelbare, identiteitsvolle, autoluwe en bereikbare wijk!

Cultuur blijft niet achter, met de toekomstige Culturele Pool ABŸ die in 2023 zijn deuren zal openen in de Abdij om één van de belangrijkste motors van het hart van Vorst en zijn handelskern te worden!

En daarna? Laten we het Tweeoeverspark werkelijkheid maken! Dit lineaire park langs de spoorwegen wordt bestudeerd en zou een aangename en veilige weg bieden voor fietsers en voetgangers, opgeluisterd met gezelligheidsinrichtingen. Zo zouden 3 stations, 4 parken en 5 culturele voorzieningen met elkaar worden verbonden.

Maar als er schwung zit in de wijk, dan is dat ook dankzij u. Dank dus aan u allen, dank aan de bewoners en verenigingen die iedere dag hebben gewerkt en nog steeds iedere dag werken aan de verbetering van de wijk.

Download hier:
  • De slotbrochure (geraakte resultaten, toekomstige werven en vooruitzichten)