mardi 21 juin 2016

Usagers du quartier Saint Denis : donnez votre avis maintenant!
Gebruikers van de Sint-Denijswijk: geef nu uw mening!

[Nederlandse versie hieronder] 

Envie d’améliorer ensemble la mobilité, le stationnement et la gestion de l’eau dans le quartier Saint-Denis? Vous rêvez d’un quartier plus convivial et agréable à vivre?

En tant qu’usager (habitant, travailleur, commerçant, visiteur, client, élève, parent ...) votre avis nous intéresse. Venez participer aux ateliers organisés dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye!

La Commune de Forest lance plusieurs études / projets de réaménagement de l’espace public dans le quartier Saint-Denis:
  • une étude de gestion de la mobilité et du stationnement pour la chaussée de Bruxelles/Neerstalle, la place Saint-Denis, la rue des Abbesses, la gare Forest-Est... ;
  • un projet de réaménagement de l’espace public sur le “Tracé de l’eau” (axe Vanpé - Saint-Denis - Dries) pour favoriser la gestion intégrée de l’eau de pluie.

Les premiers ateliers auront lieu en juin et septembre 2016 dans les locaux de l’Abbaye de Forest (Espace Geleytsbeek).
  • Dimanche 26 juin de 14h00 à 17h00 : Co-élaboration d’un diagnostic “eau” en collaboration avec le bureau d’étude Arkipel. Flyer
  • Jeudi 30 juin de 18h30 à 22h00 : Co-élaboration d’un diagnostic “mobilité et espaces publics” en collaboration avec les bureaux spécialisés en participation Périféria et 21Solutions et les bureaux d’étude Artgineering/Goudappel Coffeng. Flyer
  • Mardi 27 septembre de 18h30 à 22h00 : Diagnostic final « mobilité et espace public » et consultation autour des scenarii de mobilité proposés par les bureaux d’étude Artgineering/Goudappel Coffeng en collaboration avec les bureaux spécialisés en participation Périféria et 21Solutions.

Une participation suivie des différents ateliers est vivement souhaitée.
Les prochaines dates d’atelier seront communiquées ultérieurement.

Infos et inscription : 02 544 07 93 ou cqdabbaye.dwcabdij@gmail.com
______________________________________

Heeft u zin om samen de mobiliteit, de parkeergelegenheid en het waterbeheer in de Sint-Denijswijk te verbeteren? Droomt u van een gezelligere wijk, waarin het aangenaam leven is?

Als gebruiker (bewoner, werknemer, handelaar, bezoeker, klant, leerling, ouder, ...) interesseert uw mening ons. Kom en neem deel aan de workshops die georganiseerd worden in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij!

De Gemeente Vorst lanceert meerdere studies/projecten aangaande de herinrichting van de openbare ruimte in de Sint-Denijswijk:
  • een studie inzake mobiliteits- en parkeerbeheer voor de Brusselse- en Neerstalsesteenweg, het Sint-Denijsplein, de Abdissenstraat, het Station Vorst-Oost, ... ;
  • een project voor de herinrichting van de openbare ruimte op het 'Watertraject' (verkeersader Vanpéstraat-Sint-Denijsplein-Driesstraat) om een geïntegreerd beheer van het regenwater te bevorderen.
De eerste workshops zullen in juni en september 2016 plaatsvinden in de lokalen van de Abdij van Vorst (Geleytsbeekruimte).

  • Zondag 26 juni van 14u00 tot 17u00: Gezamenlijke uitwerking van een 'water-'diagnose in samenwerking met het studiebureau Arkipel. Flyer
  • Donderdag 30 juni van 18u30 tot 22u00: Gezamenlijke uitwerking van een diagnose over 'mobiliteit en openbare ruimte' in samenwerking met de gespecialiseerde participatiebureaus Periferia en 21 Solutions en de studiebureaus Artgineering/Goudappel Coffeng. Flyer
  • Dinsdag 27 september van 18u30 tot 22u00: Einddiagnose over 'mobiliteit en openbare ruimte' en bespreking van de mobiliteitsscenario's die worden voorgesteld door de studiebureaus Artgineering/Goudappel Coffeng, in samenwerking met de gespecialiseerde participatiebureaus Periferia en 21 Solutions.

Een blijvende deelname aan de verschillende workshops is wenselijk.
De data voor de volgende workshops zullen later worden meegedeeld.

Info en inschrijving: 02 544 07 93 ou cqdabbaye.dwcabdij@gmail.com


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire